Reglement Standhouders

1. Onder organisatie wordt verstaan, het bestuur van de Stichting tot steun aan KNON.
2. Het aanwijzen van de standplaats wordt gedaan door de organisatie, eventueel in overleg met de standhouder.
3. Bij opgaaf/aanvraag van de stand dient rekening gehouden te worden met de grootte van de stand inclusief eventuele uitbouw en/of plaatsen van rekken, voor of naast de stand. Deze behoren tot de stand en dienen binnen de gereserveerde ruimt te vallen.
4. Het uitgeven van reclamemateriaal is alleen toegestaan in de gereserveerde ruimte van de stand. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen van posters, vlaggen en ander reclamemateriaal.
5. Na de indiening van de aanvraag voor standruimte ontvangt u van de organisatie een bevestiging van de aangevraagde ruimte. De toekenning van de ruimte geschiedt op volgorde van binnenkomst en zolang er binnen de door de organisatie gereserveerde ruimte voor standhouders nog plaats is.
6. De organisatie behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren in geval er een teveel van hetzelfde goed of dienst worden aangeboden. De organisatie streeft naar een gemengd aanbod aan goederen en diensten.
7. De onder punt 5 bedoelde aanvraag leidt na bevestiging van de organisatie onverbiddelijk tot een factuur welke voortvloeit uit de gedane en bevestigde aanvraag. Deze factuur zal na aanmelding aan de standhouder worden toegezonden en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van een overschrijving van het op de factuur vermelde totaalbedrag op het IBAN van de organisatie.
8. Afmelding van een door de organisatie bevestigde aanvraag is alleen schriftelijk mogelijk. Aan een afmelding zijn kosten verbonden welke bij de standhouder in rekening zal worden gebracht:
a. Afmelding voor 1 oktober 2023: € 150,00
b. Afmelding voor 1 november 2023: 75% van het oorspronkelijke bedrag
d. Afmelding na 1 december 2023: 100% ofwel het oorspronkelijke bedrag
e. Bij “no show” en niet gebruiken van de gereserveerde ruimte wordt eveneens 100% van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht.
9. Entreebewijzen, plattegrond en routebeschrijving wordt u toegezonden, voor zover aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
10. De tarieven genoemd voor gereserveerde ruimte worden belast met BTW (hoog tarief).
11. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om de standhouder te weigeren, ingeval dat voor de organisatie blijkt dat de aangeboden goederen/diensten niet overeenkomen met de aanvraag en/of doelstellingen van de kerstshow.
12. Voor de opbouw van de stand kan uitsluitend worden gebruik gemaakt op de door de organisatie gemeldde tijden.
13. De Standhouder is bekend dat er geen vrachtwagens, bestelwagen en personenwagens binnen het tentoonstellingsgebouw mag worden gereden.
14. Wij verzoeken u met de afbouw van de stands pas te beginnen op zondag na afloop van de show in de erering.
15. Door uw aanvraag in te zenden geeft u aan dit reglement te accepteren en te aanvaarden.